Skip links

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO), Administratorem Państwa danych osobowych jest: Buda Stomatologia Lidia Buda, ul. Kościuszki 92/3U w Olsztynie.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Michała Cupiał, z którym można kontaktować się mailowo na adres iod@budastomatologia.pl lub pocztą tradycyjną kierowaną na wyżej wskazany adres z dopiskiem „IOD”.

1. Kiedy przetwarzamy podane dane osobowe

  1. Przesłanie opinii drogą elektroniczną

Korzystając z formularza na stronie https://www.budastomatologia.pl/kontakt/ wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych. Podanie tych danych jest dobrowolne i będą one wykorzystane w celu zapoznania się z treścią opinii, jej oceną i uwzględnieniem zasadnych uwag. W uzasadnionych przypadkach (zgłoszenie skarg lub wniosków) możemy skorzystać z podanych danych w celu skontaktowania się z Państwem.

Te dane przechowywane będą przez okres jednego roku.

  1. Rejestracja drogą elektroniczną

Korzystając z formularza na stronie https://www.budastomatologia.pl/rejestracja/ wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych. Podanie tych danych jest dobrowolne i będą one wykorzystane w celu umówienia wizyty.

Te dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Po pierwszej wizycie podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawnego zarządzania świadczonymi usługami zdrowotnymi oraz w celu spełnienia obowiązków prawnych nałożonych niżej wymienionymi przepisami prawa krajowego na Buda Stomatologia.

  1. Świadczenie usług zdrowotnych

W przypadku korzystania z usług zdrowotnych świadczonych przez Buda Stomatologia Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest wymogiem prawnym wynikającym w szczególności z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych przepisów określających sposób prowadzenia i rozliczania prowadzonej działalności leczniczej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie świadczeń. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ramach dokumentacji medycznej przez okres 20 lat lub inny okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podane dane osobowe w zakresie adresu email i nr telefonu nadal przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umawiania i odwoływania wizyt, informowania o ewentualnych opóźnieniach. W tym wypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego Administrator dokonywał przed jej wycofaniem. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia świadczenia usług na Państwa rzecz i ich rozliczenia lub do czasu wycofania zgody.

  1. Zawarcie umów na realizację świadczeń zdrowotnych

W przypadku zawierania z Państwem umów na realizację świadczeń zdrowotnych Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

  1. Monitoring wizyjny

Buda Stomatologia prowadzi także monitoring wizyjny swojej siedziby w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i pomieszczeń. Monitoring prowadzony jest zgodnie z art. 23a ustawy o działalności leczniczej, a jego zapisy nie będą przechowywane dłużej niż 5 dni.

 1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać wysyłając e-mail na adres kontakt@budastomatologia.pl o treści:

Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres e-mail) lub numeru telefonu (proszę podać nr telefonu)” lub osobiście w siedzibie Buda Stomatologia.

Wycofanie zgody może być złożone przez właściciela danych osobowych. Buda Stomatologia zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane:

 • lekarzom lub technikom dentystycznym współpracującym z Buda Stomatologia w celu wykonania świadczeń zdrowotnych oraz diagnostyki;

 • dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów;

 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej;

 • bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń;

 • podmiotom, którym Buda Stomatologia zleca prowadzenia spraw w zakresie prowadzenia księgowości oraz usług prawnych.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

 1. Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO w zakresie przetwarzania nieobejmującego dokumentacji medycznej, a także na podstawie i zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie prowadzonej dokumentacji medycznej,

 • sprostowania swoich danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach dozwolonych prawem.

Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.