Skip links

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Buda Stomatologia Lidia Buda

ROZDZIAŁ I
Podstawy prawne funkcjonowania

§ 1

Podmiot leczniczy działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2011 r., nr 112, poz. 654),
2) ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417),
3) ustawy z dnia 5.12.1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z póź. zm.)
4) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§ 2

Niniejszy regulamin organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod nazwą: Buda Stomatologia Lidia Buda z siedzibą przy ul. Kościuszki 92/3U 10-555 w Olsztynie (dalej zwany: Podmiotem leczniczym).

§ 3

Podmiot leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000189960.

§ 4

Struktura organizacyjna podmiotu
Strukturę organizacyją stanowią:
Podmiot leczniczy BUDA STOMATOLOGIA LIDIA BUDA z siedzibą na ul. Kościuszki 92/3U, 10-555 Osztyn;
Zakład leczniczy BUDA STOMATOLOGIA z jednostką organizacyją Buda Stomatologia oraz z komórkami organizacyjnymi:
1). Poradnia stomatologiczna
2). Gabinet RTG
Podmiotem leczniczym oraz komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego kieruje kierownik (Lidia Buda) i reprezentuje go na zewnątrz. Podczas nieobecności kierownia zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

§ 5

1. Celem podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie działań stomatologicznych
w szczególności przez:
a) promowanie zdrowia
b) opiekę nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji i periodontologii.
c) badania i porady lekarskie.
d) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy.
2. Powyższe świadczenia podmiot realizuje w oparciu o kompetencje lekarza stomatologa, higienistki stomatologicznej i asystentki stomatologicznej.

§ 6

Zadaniem Podmiotu leczniczego jest:
A) w komórce organizacyjnej – Poradni stomatologicznej wykonywanie zabiegów
z zakresu:
1) stomatologii dziecięcej,
2) leczenia zachowawczego z endodoncją,
3) leczenia ortodontycznego
4) chirurgii stomatologicznej,
5) protetyki stomatologicznej,
6) periodontologii,

B) w komórce organizacyjnej Gabinet RTG wykonywanie:
1) zdjęć RTG zębowych,
2) zdjęć RTG pantomograficznych

ROZDZIAŁ III
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 7

1) Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub przez kontakt telefoniczny pod numerem 601 848 088 oraz 89 651 12 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
2) Obowiązuje rejestrowanie na określoną godzinę. Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem. Odwołanie wizyty powinno nastąpić minimalnie 24 godziny przed zaplanowanym zabiegiem.
3) Każda wizyta jest potwierdzona dzień wcześniej przez rejestratorkę .

§ 8

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę.
Pacjent informowany jest o formach płatności (gotówka lub za pomocą kart płatniczych), dwóch miejscach parkingowych oraz lokalizacji gabinetu. Usługi są płatne wg cennika, dołączonego do regulaminu w załączniku. Za każdą usługę wystawiany jest paragon lub faktura.
1) Na pierwszą wizytę rezerwujemy Pacjentowi od 20 do min do 1 godziny.
2) Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w gabinecie.
3) W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
4) Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Jeśli zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych, prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy Pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.

§ 9

Pacjenci będący pod opieką podmiotu są szczegółowo informowani o zasadach
i organizacji podmiotu.
Na pierwszą wizytę Pacjent winien się zgłosić 10 min wcześniej, jest to czas przeznaczony na wypełnienie dokumentacji medycznej, w skład której wchodzą:
a) wywiad lekarski
b) zgody na leczenie endodontyczne, chirurgiczne, ortodontyczne, protetyczne, zgoda na leczenie dziecka,
c) oświadczenie pacjenta o udostępnianiu informacji o stanie zdrowia i uzyskaniu dokumentacji medycznej w przypadku śmierci,
d) zgoda na przetwarzaniu danych osobowych,
Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.

§ 10

Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej,
z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

§ 11

Buda Stomatologia prowadzi monitoring wizyjny swojej siedziby w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i pomieszczeń. Monitoring prowadzony jest zgodnie z art. 23 a ustawy o działalności leczniczej, a jego zapisy nie będą przechowywane dłużej niż 5 dni.

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki pacjenta

§ 12

Do obowiązków pacjenta zalicza się:
– przestrzeganie zaleceń lekarza,
– przestrzeganie higieny osobistej,
– przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie placówki,
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż oraz regulaminu podmiotu,
– posiadanie ważnego dokumentu tożasmości.

Do praw pacjenta należą:
a) poszanowanie godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny;
b) świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach;
c) swobodnego wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w podmiocie;
d) rzetelnej informacji o stanie zdrowia;
e) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby;
f) pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych;
g) informacji o rozkładzie gabinetów, pracowni innych pomieszczeń, z których będzie korzystał pacjent w czasie leczenia;
h) pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,
i) poszanowania przekonań i praktyk religijnych;
j) otrzymania informacji o stanie zdrowia dziecka, proponowanych badaniach, rokowaniach;
k) wgląd do karty praw pacjenta dostępnej w rejestracji;
l)wgląd do regulaminu orgnizacyjnego podmiotu dostępnego w rejestracji.

ROZDZIAŁ V
Dokumentacja medyczna

§ 13

1. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej.
2. Do prowadzenia dokumentacji elektronicznej wykorzystywany jest program Prodentis firmy Infotel Software Sp. zo. o. oraz oprogramowanie radiografii cyfrowej firmy Kodak.
Podmiot leczniczy uznaje, że dokumentacja medyczna zawiera dane szczególnie wrażliwe dla pacjenta. Ochrona tych danych przed osobami trzecimi nie posiadającymi upoważnienia do zapoznania się ze stanem zdrowia pacjenta stanowi jedno
z istotnych jego zadań .

§ 14

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom uprawnionym:
1) pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej;
2) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
3) pracownikom Podmiotu leczniczego
4) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
6) organom władzy publicznej.
Za udostępnianie okumentacji medycznej podmiot leczniczy nie pobiera opłat.

§ 15

Podmiot współpracuje z innymi profesjami medycznymi, instytucjami działającymi w obszarze zdrowia i innymi, inicjując pozytywne przemiany w obszarze zdrowia społeczności, którą się opiekuje.

ROZDZIAŁ VI
Rękojmia

§ 16

Zgodnie z Art.627- 646 Kodeksu Cywilnego pacjentowi przysługuje rękojmia. W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy wykonują swoje usługi na najwyższym poziomie . Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie plomby (wypełnienia) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia lub w terminie wymaganym przez proces technologiczny (w przypadku uzupełnienia protetycznego) zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

§ 17

Rękojmia nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:
• przerwał zaplanowane leczenie lub jednocześnie leczy zęby w innym gabinecie,
• nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych oraz diety (np. po wybielaniu zębów ),
• nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia,
• nie wykonał odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym,
• użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
• SAMODZIELNIE lub w innym gabinecie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
• uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
• cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami ),
• ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protezy,
• uszkodził protezę poza jamą ustną,
• na prośbę pacjenta wykonano alternatywny, a nie optymalny plan leczenia.

§ 18

Powikłania niepodlegające rękojmi
Przed zaplanowaniem leczenia pacjent musi być świadomy , że pomimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak :
• ból leczonego zęba lub tkanek otaczających,
• szczękościsk,
• pęknięcie, złamanie zęba,
• bolesność tkanek miękkich, obrzęk, ropień, krwiak, przedłużone krwawienie (po zabiegach chirurgicznych),
• podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie,
• reakcja alergiczna na zastosowane leki,
• zaostrzenie współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:
• dyskomfort i stres spowodowany bólem,
• konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet
w ciąży,
• problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne,
• nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba,
• nieprzewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.
Do większości z wymienionych powikłań dochodzi sporadycznie i mijają szybko , bez śladu, to jednak nie należy planować poważnych zabiegów stomatologicznych przed ważnymi wydarzeniami takimi jak np.: wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

ROZDZIAŁ VII
Obowiązki podmiotu w razie śmierci Pacjenta

§ 19

1. Kierownik podmiotu lub upoważniony przez niego pracownik obowiązani są zawiadomić rodzinę zmarłego lub osoby upoważnione o zgonie;
2. W przypadku gdy zmarły nie miał rodziny, powiadamia się przedstawiciela właściciela cmentarza komunalnego lub przedstawiciela/zarządcy duchownego cmentarza właściwego wyznania;
3. Zwłoki należy złożyć w osobnym pomieszczeniu;
4. Zgon Pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu;
5. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich;
6. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok;
7. W przypadku, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu , bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może on dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłęgo zachorowania;
8. Wszystkie czynności przy zmarłym wraz z przewożeniem zwłok do kostnicy, powinny się odbyć z zachowaniem powagi i poszanowania godności osobistej zmarłego oraz jego rodziny;
9. Kierownik podmiotu wyznacza osobę (osoby) odpowiedzialne za przechowywanie zwłok do czasu wydania rodzine zmarłego lub osobom upoważnionym;
10. Kartę zgonu Pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w podmiocie wydaje się osobom upoważnionym;
11. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa lekarz niezwłocznie zawiadamia organy ścigania (policję lub prokuraturę).

Rozdział VIII
Tryb składania skarg i wniosków, zapytań

§ 20

1. Skargi i wnioski Pacjentów przyjmowane i rozpatrywane są przez kierownika podmiotu leczniczego;
2. Kierownik przyjmuje interesantów w swoich godzinach pracy;
3. Podstwą do złożenia skargi jest nienależyte wykonanie zadań (świadczeń zdrowotnych) przez podmiot;
4. Kierownik przyjmuje uwagi mające na celu ulepszenie organizacji i usprawnienie pracy przez podmiot;
5. Skargi i wnioski rozpatruje kierownik (kierownik podmiotu);
6. Skargi i wnioski składa się pisemnie lub ustnie w godzinach pracy podmiotu;
7. Wnioski, skargi, zapytania dotyczyć mogą jedynie przedmiotowej działalności podmiotu;
8. W sytuacjach niecierpiących zwłoki kierownik podmiotu rozpatruje skargi niezwłocznie, w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty złożenia skagi/wniosku.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 21

Regulamin porządkowy wchodzi w życie po podpisaniu przez kierownika podmiotu. Wszyscy pracownicy podmiotu są obowiązani zapoznać się z treścią regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.

§ 22

Regulamin podmiotu oraz karta praw Pacjenta dostępne są w rejestracji.
Zasady ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w Buda Stomatologia Lidia Buda
z niewielkimi korektami i uaktualnieniami od 07.02.2017